Algemene voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden bepalen de contractmodaliteiten van de toegang tot vakmanuitderegio.nl en het gebruik van de diensten die worden aangeboden door QL Marketing B.V. waarvan de maatschappelijke zetel zich bevindt in Tilburg. Deze algemene voorwaarden en het privacybeleid is van toepassing op de diensten van QL Marketing B.V.. Door de toegang en het gebruik van vakmanuitderegio.nl verklaart de Gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden.

 1. Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden gebruikte woorden, in enkelvoud of meervoud, die aanvangen met een hoofdletter, worden hier gedefinieerd met hun betekenis.

Vakman uit de regio:

vakmanuitderegio.nl en geaffilieerde websites waaronder de website waarop u zich momenteel bevindt.

QL Marketing B.v.:

De vennootschap QL Marketing B.V. , met maatschappelijke zetel in Tilburg, en met ondernemingsnummer 83149503.

Bezoeker:

Eender welke geregistreerde Bezoeker of niet-geregistreerde Bezoeker van onze websites.

Gebruiker:

Een geregistreerde Bezoeker van vakmanuitderegio.nl die kan inloggen op het Platform om zijn Account raad te plegen.

Gebruikersgegevens:

Elke informatie die door de Gebruiker geleverd wordt bij het aanvragen of leveren van een Dienst of Opdracht, alsook elke andere informatie, beeldmaterialen en teksten die door de Gebruiker verstrekt wordt.

Vakman:

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een samenwerking afgesloten heeft met een Affiliate Partner of met Vakman uit de regio als Gebruiker met als doel de opdrachtgever een prijsvoorstel te maken met betrekking op de door de opdrachtgever geplaatste Opdracht.

Affiliate Partner:

Een natuurlijke persoon of rechtspersoon die een samenwerking met Vakman uit de regio heeft afgesloten Opdrachten van opdrachtgevers te verwerken met als doel de opdrachtgever in contact te brengen met één of meerdere Vakmannen die een prijsvoorstel kunnen opmaken voor de door de opdrachtgever geplaatste Opdracht.

Dienst:

De dienstverlening die door Vakman uit de regio wordt aangeboden via vakmanuitderegio.nl, bestaande uit onder meer het versturen van Opdrachten en het aanbieden van het Platform.

Opdracht:

Een door de opdrachtgever aangevraagde Dienst met als doel de ingevoerde Gebruikersgegevens ter beschikking te stellen aan Vakmannen en Affiliate Partners die op hun beurt contact kunnen opnemen met de opdrachtgever.

Account:

Het account op het Platform dat het mogelijk maakt voor de Gebruiker om gebruik te maken van de Diensten.

 1. Identiteit en Contact

Vestigingsadres
QL Marketing B.V.
Priemsteeg 2E
5254JM - Haarsteeg

Bereikbaarheid
Maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 16:30 uur
Telefoonnummer: +31 85 401 3516

E-mailadres: info@qlmarketing.eu
KvK nummer: 83149503
BTW-nummer: NL 862751731B01

 1. Toepasselijkheid

3.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Vakman uit de regio en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen QL Marketing B.V. en Gebruikers. Door de toegang en het gebruik van Vakman uit de regio verklaart de Bezoeker zich uitdrukkelijk akkoord met de Algemene Voorwaarden. QL Marketing B.V. houdt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op gelijk welk ogenblik informatie te wijzigen, toe te voegen of te verwijderen. Door het gebruik van Vakman uit de regio, gaat de Bezoeker akkoord met de inhoud van de Algemene Voorwaarden.

3.2. Indien de via Vakman uit de regio aangeboden Diensten onderworpen zijn aan bijzondere voorwaarden, hebben deze voorwaarden voorrang op de Algemene Voorwaarden.

3.3. De eventuele Algemene Voorwaarden (m.i.v. aankoopvoorwaarden) van Gebruikers worden verworpen, tenzij uitdrukkelijk, en schriftelijk, anders werd overeengekomen.

3.4 Indien en voor zover enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. QL Marketing B.V. zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

 1. Gebruik van Vakman uit de regio

4.1 Elke Bezoeker kan Vakman uit de regio aanwenden om:

 • Bouw-, tuin-, en interieuradvies te consulteren;
 • Zich te registreren als Gebruiker via een registratieformulier of tijdens het plaatsen van een Opdracht;

4.2. Een Gebruiker kan Vakman uit de regio gebruiken om:

 • Opdrachten en Gebruikersgegevens te consulteren, aan te passen of te verwijderen.
 • Persoonlijke informatie op te vragen.

4.3. Alle informatie die via Vakman uit de regio door QL Marketing B.V. wordt gepubliceerd, kan te allen tijde door QL Marketing B.V. gewijzigd, gecorrigeerd of geactualiseerd worden.

4.4 QL Marketing B.V. behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. QL Marketing B.V. behoudt zich tevens het recht voor – doch is daartoe niet verplicht – om Opdrachten, referenties, richtprijzen en andere gegevens te weigeren of te verwijderen, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn jegens derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.

 1. Aansprakelijkheid

5.1 QL Marketing B.V. is niet verantwoordelijk voor keuzes die de Bezoeker maakt op basis van informatie die deze vond op Vakman uit de regio. QL Marketing B.V. kan ook niet aansprakelijk gesteld worden voor onenigheden, schade of gevolgschade opgelopen naar aanleiding van een samenwerking die voortvloeit uit het gebruik of Diensten van QL Marketing B.V..

5.2 QL Marketing B.V. is bij enige overeenkomsten tussen de Buddy en Affiliate Partner of Vakman geen partij. QL Marketing B.V. kan dan ook geen enkele controle uitoefenen op de kwaliteit, veiligheid of de legaliteit van de Opdrachten en/of werkzaamheden, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Buddy om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Vakmannen om die werkzaamheden uit te voeren. De Gebruiker vrijwaart Vakman uit de regio jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

5.3 De Bezoeker kan via verschillende hyperlinks doorverwezen worden naar andere websites. QL Marketing B.V. is in geen geval aansprakelijk voor de inhoud van deze websites of schade die voortvloeit uit het raadplegen van externe websites.

5.4 QL Marketing B.V. garandeert op geen enkele wijze dat Vakmannen voldoen aan enige wettelijke eisen (m.i.v. vestigingsvereisten en vereisten inzake het uitoefenen van gereglementeerde beroepen). Het is aan de Buddy om zich naar behoren te informeren aangaande de desbetreffende Vakmannen.

5.5. QL Marketing B.V. garandeert niet dat Vakman uit de regio ononderbroken online zal zijn, maar stelt alles in het werk om bovenmatige downtime te vermijden. Een gebruikelijke downtime wegens updates, stroompannes, onderhoud van de server etc. is uiteraard onvermijdelijk.

5.6. QL Marketing B.V. behoudt zich het recht voor om Accounts van Gebruikers af te sluiten. In voorkomend geval zal QL Marketing B.V. op geen enkel wijze enige vergoeding verschuldigd zijn. Indien een Account van een Gebruiker afgesloten wordt, zal QL Marketing B.V. dienaangaande de reden kenbaar maken. Hiertegen is geen bezwaar mogelijk.

5.7. Betreffende de intellectuele eigendomsrechten van derden wordt verwezen naar de onderstaande bepalingen ter zake.

 1. Verplichtingen van de Gebruikers

6.1 De Gebruiker die beslist gebruik te maken van de Diensten van QL Marketing B.V. verbindt zich ertoe om geen misleidende of bewust onjuiste informatie te verstrekken en dat alle Gebruikersgegevens die hij verstrekt volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd en handelingsbekwaam is om gebruik te maken van de Diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van Opdrachten, het geven van richtprijzen, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

6.2 De Gebruiker verbindt zich ertoe geen wettelijke of reglementaire bepalingen te schenden, geen inbreuk te maken op rechten van derden (met inbegrip van intellectuele rechten, zoals het auteursrecht, het merkenrecht, het recht van de producenten van databanken), en geen contractuele verbintenissen t.a.v. derden te schenden. Daarnaast garandeert hij dat hij met deze gegevens andere Gebruikers niet onheus bejegent, en dat hij de belangen en de goede naam van Vakman uit de regio niet zal schaden.

6.3 De Gebruiker verbindt zich ertoe zijn Account gegevens niet door te geven aan derden zonder de uitdrukkelijke toestemming van QL Marketing B.V..

 1. Verplichtingen van de Vakman en Affiliate Partner

7.1 Het gebruik van de Gebruiksgegevens die door middel van Vakman uit de regio door Vakmannen en Affiliate Partners worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt en de daarbij horende legitieme interesses. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel, waaronder begrepen – maar niet daartoe beperkt – iedere vorm van ongevraagde communicatie (spam).

 1. Account

8.1 Om gebruik te kunnen maken van de Diensten van QL Marketing B.V. dient een Account te worden aangemaakt door zich te registreren op Vakman uit de regio of tijdens het aanmaken van een Opdracht.

8.2 Een Account wordt pas aangemaakt wanneer QL Marketing B.V. de aanvraag tot het plaatsen van een Account heeft aanvaard. QL Marketing B.V. is gerechtigd (het aanmaken van) een Account en/of (het plaatsen van) een Opdracht, referentie, richtprijs of andere informatie door de Gebruiker te weigeren c.q. te verwijderen zonder vermelding van redenen.

8.3 Ten behoeve van de Account wordt een wachtwoord aan de Gebruiker verstrekt. Het wachtwoord is strikt persoonlijk en de Gebruiker mag derden daarvan geen gebruik laten maken. De Gebruiker is aansprakelijk voor ieder gebruik dat wordt gemaakt van zijn Account en vrijwaart QL Marketing B.V. voor iedere aanspraak van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik dat door middel van zijn Account van de Dienst is gemaakt.

8.4 QL Marketing B.V. is gerechtigd het wachtwoord aan te passen indien dit nodig is in het belang van het functioneren van de Dienst.

 1. Intellectuele eigendom

9.1 Vakman uit de regio is beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Bezoekers hebben geen enkel recht op het kopiëren, bewerken, verspreiden & publiceren van elementen van Vakman uit de regio. Onder die elementen behoren onder andere de teksten, afbeeldingen, database gegevens, formulieren, bladschikking, broncode, objectcodes, data, iconen, merken, handelsnamen, logo's, grafische elementen, slogans en lay-outs.

9.2 De Gebruiker machtigt uitdrukkelijk QL Marketing B.V. om zijn Gebruikersgegevens, teksten, formulieren, namen, letterwoorden, logo's, grafische beelden, grafieken, enz., of enige vorm van gelijk welk kenmerkend teken te reproduceren die doorgegeven wordt via het Platform of bij het invullen van een Opdracht.

9.3 De Gebruiker garandeert dat de door hem geplaatste informatie, communicatie of beeldmateriaal geen inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden. De Gebruiker vrijwaart QL Marketing B.V. volledig van alle mogelijke claims van derden op enige wijze voortvloeiend uit en/of verband houdende met de door hem geplaatste informatie op Vakman uit de regio, waaronder mede verstaan elke claim die gebaseerd is op de bewering dat de desbetreffende informatie inbreuk maakt op enige (intellectuele eigendoms-)rechten van derden.

 1. Uitsluiting

10.1 QL Marketing B.V. behoudt zich het recht voor om Gebruikers uit te sluiten van elk (verder) gebruik van de Vakman uit de regio, door onder meer zijn Account te blokkeren en/of te verwijderen, zonder verplicht te zijn om eventuele reeds geinde vergoedingen terug te betalen, indien:

 • de Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden;
 • Gebruiker inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms-) rechten van derden;
 • de Gebruiker in strijd handelt met toepasselijke wet- en regelgeving.
 1. Melding van Inbreuk

11.1 Indien een Bezoeker van mening is dat bepaalde informatie op Vakman uit de regio onrechtmatig is kan hij dit aan QL Marketing B.V. melden door middel van de daartoe bestemde contactformulieren. Aan de hand van de door deze Bezoeker op te geven gegevens zal QL Marketing B.V. de melding in behandeling nemen, mits de melding voldoet aan alle daartoe door QL Marketing B.V. gestelde vereisten. Indien uit de melding blijkt dat het gewraakte materiaal onmiskenbaar onrechtmatig is, zal dit door QL Marketing B.V. worden verwijderd. Bij het doorgeven van een melding vrijwaart de Bezoeker QL Marketing B.V. voor iedere aanspraak van derden in verband met de verwijdering van materiaal. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en kosten die QL Marketing B.V. lijdt in verband met een dergelijke aanspraak, waaronder mede begrepen – maar niet daartoe beperkt – het vergoeden van kosten voor juridische rechtsbijstand.

 1. Overmacht

12.1 QL Marketing B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet naleven van een of meer bepalingen van de Algemene Voorwaarden en Bijzondere Voorwaarden indien deze niet-naleving te wijten is aan overmacht of aan een gebeurtenis die redelijkerwijze aan de controle van QL Marketing B.V. ontsnapt.

 1. Privacy

13.1. De Bezoeker verklaart zich akkoord met het Privacybeleid van QL Marketing B.V., te consulteren via deze link.

 1. Wijziging van de Algemene Voorwaarden

14.1 QL Marketing B.V. houdt zich het recht voor om, zonder voorafgaande verwittiging en op gelijk welk ogenblik de Algemene Voorwaarden te wijzigen, onder meer om een wettelijke bepaling na te leven. De Gebruiker zal via een nieuwsbrief of op een andere geschikte wijze van de ingetreden wijzigingen op de hoogte gebracht worden. De Gebruiker verbindt zich ertoe van de wijzigingen kennis te nemen zodra deze wijzigingen aan hem medegedeeld worden. Elk gebruik van Vakman uit de regio na de kennisgeving van een dergelijke wijziging laat de kennisname van de gewijzigde Algemene Voorwaarden veronderstellen. QL Marketing B.V. behoudt zich het recht voor de configuratie en de inhoud van Vakman uit de regio op elk ogenblik te wijzigen. Voor zover mogelijk dient elke belangrijke wijziging aan de Gebruiker te worden medegedeeld.

 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

14.1. Deze overeenkomst is onderworpen aan het Nederlands recht. Elk geschil betreffende de geldigheid, de nietigheid en de uitvoering van de overeenkomst, zal beslecht worden door de rechtbanken van het arrondissement Oudenaarde.

 

Hier vindt u de beste verzameling aan betrouwbare vakmannen. Elke aangesloten vakman voldoet aan een groot aantal strenge criteria, welke is onder te verdelen in drie onderdelen; klantentevredenheid, vaardigheid en bedrijfsvoering.

Klantenservice

homestarusers linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram